Commit ddb519dc authored by verdulo's avatar verdulo
Browse files

Update privacy-policy.md

parent 4401f7e1
Pipeline #475 canceled with stage
......@@ -8,4 +8,4 @@ Silence kolektas aŭ transsendas neniujn personajn informojn. La aplikaĵo postu
* `INTERNET`: Tiu ĉi permeso estas postulata por transsendi datumojn el/al servoj de via telefonret‑provizanto por uzi MMS‑mesaĝojn. Ĝi ne estas uzata por alia celo.
* `READ_CONTACTS`: Tiu ĉi permeso estas postulata por ke la aplikaĵo povu proponi kontaktojn al la uzanto dum skribi, kaj por vidigi kontaktajn informojn ĉe mesaĝfadenoj. Tiuj ĉi informoj ne estas transsendataj ekster via aparato.
* `READ_PHONE_STATE`: Tiu ĉi permeso estas postulata por akiri vian nunan telefonnumeron. Tio ĉi estas uzata por por administri du SIM‑kartojn por certigi, ke mesaĝoj estas sendataj/ricevataj al/el la nuna telefonnumero. Tiu ĉi informo ne estas transsendata ekster via aparato.
* `READ_PHONE_STATE`: Tiu ĉi permeso estas postulata por akiri vian nunan telefonnumeron. Tio ĉi estas uzata por administri du SIM‑kartojn por certigi, ke mesaĝoj estas sendataj/ricevataj al/el la nuna telefonnumero. Tiu ĉi informo ne estas transsendata ekster via aparato.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment