Commit 69e47212 authored by Moo's avatar Moo Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Lithuanian)

Currently translated at 19.8% (124 of 624 strings)

Translation: Silence/Silence-Android
Translate-URL: https://translate.silence.dev/projects/silence/silence-android/lt/
parent bd40751a
Pipeline #293 passed with stages
in 7 minutes and 32 seconds
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources></resources>
\ No newline at end of file
<resources>
<string name="database_upgrade_activity__updating_database">Atnaujinama duomenų bazė…</string>
<string name="database_migration_activity__importing">IMPORTUOJAMA</string>
<string name="database_migration_activity__import">Importuoti</string>
<string name="database_migration_activity__skip">Praleisti</string>
<string name="log_submit_activity__submitting">Pateikiama</string>
<string name="log_submit_activity__thanks">Dėkojame už jūsų pagalbą!</string>
<string name="import_export_fragment__import">Importuoti</string>
<string name="import_export_fragment__export">Eksportuoti</string>
<string name="conversation_fragment__scroll_to_the_bottom_content_description">Slinkti į apačią</string>
<string name="audio_view__download_accessibility_description">Atsisiųsti</string>
<string name="audio_view__pause_accessibility_description">Pristabdyti</string>
<string name="conversation_item_received__contact_photo_description">Adresato nuotrauka</string>
<string name="conversation_item_sent__delivered_description">Pristatyta</string>
<string name="conversation_item_sent__pending_approval_description">Laukiama patvirtinimo</string>
<string name="conversation_item_sent__send_failed_indicator_description">Siuntimas nepavyko</string>
<string name="conversation_item__secure_message_description">Saugi žinutė</string>
<string name="conversation_activity__remove">Šalinti</string>
<string name="conversation_activity__send">Siųsti</string>
<string name="conversation_activity__via_sim_name">Per %1$s</string>
<string name="conversation_activity__type_message_mms_insecure">Siųsti nesaugią MMS</string>
<string name="conversation_activity__type_message_mms_secure">Siųsti saugią MMS</string>
<string name="conversation_activity__type_message_sms_insecure">Siųsti nesaugią SMS</string>
<string name="conversation_activity__type_message_sms_secure">Siųsti saugią SMS</string>
<string name="contact_selection_list_fragment__show_contacts">Rodyti adresatus</string>
<string name="blocked_contacts_fragment__no_blocked_contacts">Nėra užblokuotų adresatų</string>
<string name="SingleContactSelectionActivity_contact_photo">Adresato nuotrauka</string>
<string name="contact_selection_group_activity__finding_contacts">Įkeliami adresatai…</string>
<string name="contact_selection_group_activity__no_contacts">Adresatų nėra.</string>
<string name="contact_selection_activity__enter_name_or_number">Įveskite vardą ar numerį</string>
<string name="SingleRecipientNotificationBuilder_new_message">Nauja žinutė</string>
<string name="MessageNotifier_reply">Atsakyti</string>
<string name="MessageNotifier_encrypted_message">Šifruota žinutė</string>
<string name="ApplicationMigrationService_import_complete">Importavimas užbaigtas</string>
<string name="ApplicationMigrationService_import_in_progress">Vyksta importavimas</string>
<string name="MmsDatabase_error_decrypting_message">Klaida iššifruojant žinutę.</string>
<string name="MmsDatabase_connecting_to_mms_server">Jungiamasi prie MMS serverio…</string>
<string name="EncryptingSmsDatabase_error_decrypting_message">Klaida iššifruojant žinutę.</string>
<string name="MessageDisplayHelper_decrypting_please_wait">Iššifruojama, palaukite…</string>
<string name="KeyExchangeInitiator_send">Siųsti</string>
<string name="ViewIdentityActivity_your_identity_fingerprint">Jūsų tapatybės kontrolinis kodas</string>
<string name="VerifyIdentityActivity_recipient_has_no_identity_key">Gavėjas neturi tapatybės rakto.</string>
<string name="VerifyIdentityActivity_you_do_not_have_an_identity_key">Jūs neturite tapatybės rakto.</string>
<string name="TransportOptions_no_sim_card_found">Nerasta jokios SIM kortelės</string>
<string name="ThreadRecord_draft">Juodraštis:</string>
<string name="SmsMessageRecord_secure_session_ended">Saugusis seansas užbaigtas.</string>
<string name="RecipientPreferenceActivity_disabled">Išjungta</string>
<string name="RecipientPreferenceActivity_enabled">Įjungta</string>
<string name="RecipientPreferenceActivity_unblock">Atblokuoti</string>
<string name="RecipientPreferenceActivity_are_you_sure_you_want_to_unblock_this_contact">Ar tikrai norite atblokuoti šį adresatą\?</string>
<string name="RecipientPreferenceActivity_unblock_this_contact_question">Atblokuoti šį adresatą\?</string>
<string name="RecipientPreferenceActivity_block">Užblokuoti</string>
<string name="RecipientPreferenceActivity_block_this_contact_question">Užblokuoti šį adresatą\?</string>
<string name="ConfirmIdentityDialog_accept">Priimti</string>
<string name="PassphrasePromptActivity_enter_passphrase">Įveskite slaptafrazę</string>
<string name="PassphraseChangeActivity_passphrases_dont_match_exclamation">Slaptafrazės nesutampa!</string>
<string name="MessageRecord_updated_group">Grupė atnaujinta.</string>
<string name="MessageDetailsRecipient_new_identity">Nauja tapatybė</string>
<string name="MessageDetailsRecipient_failed_to_send">Nepavyko išsiųsti</string>
<string name="ImportFragment_import_complete">Importavimas užbaigtas!</string>
<string name="ImportFragment_importing">Importuojama</string>
<string name="ImportFragment_cancel">Atsisakyti</string>
<string name="ImportFragment_import">Importuoti</string>
<string name="ImportExportActivity_export">Eksportuoti</string>
<string name="ImportExportActivity_import">Importuoti</string>
<string name="GroupMembersDialog_me"></string>
<string name="GroupCreateActivity_menu_create_title">Sukurti grupę</string>
<string name="GroupCreateActivity_actionbar_update_title">Atnaujinti grupę</string>
<string name="GroupCreateActivity_actionbar_title">Nauja grupė</string>
<string name="ExportFragment_export_successful">Eksportavimas sėkmingas.</string>
<string name="ExportFragment_exporting">Eksportuojama</string>
<string name="ExportFragment_cancel">Atsisakyti</string>
<string name="ExportFragment_export">Eksportuoti</string>
<string name="WelcomeActivity_continue">Tęsti</string>
<string name="DualSimUtil__new_sim_card_detected">Aptikta nauja SIM kortelė</string>
<string name="DateUtils_yesterday">Vakar</string>
<string name="DateUtils_today">Šiandien</string>
<string name="DateUtils_minutes_ago">%d min.</string>
<string name="DateUtils_now">Dabar</string>
<string name="CustomDefaultPreference_none">Nėra</string>
<string name="ConversationListItemAction_archived_conversations_d">Archyvuoti pokalbiai (%d)</string>
<string name="ConversationListFragment_sending">Siunčiama</string>
<string name="ConversationListFragment_send">Siųsti</string>
<string name="ConversationListFragment_undo">ATŠAUKTI</string>
<string name="ConversationListActivity_search">Ieškoti</string>
<string name="ConversationFragment_deleting_messages">Ištrinamos žinutės…</string>
<string name="ConversationFragment_deleting">Ištrinama…</string>
<string name="ConversationFragment_sms">SMS</string>
<string name="ConversationFragment_mms">MMS</string>
<string name="ConversationFragment_pending">Laukiama…</string>
<string name="ConversationFragment_collecting_attahments">Surenkami priedai…</string>
<string name="ConversationActivity_specify_recipient">Pasirinkite adresatą</string>
<string name="ConversationActivity_install_smssecure">Bendraukime saugiai: %s</string>
<string name="ConversationActivity_transport_secure_mms">Saugi MMS</string>
<string name="ConversationActivity_transport_secure_sms">Saugi SMS</string>
<string name="ConversationActivity_transport_insecure_mms">Nesaugi MMS</string>
<string name="ConversationActivity_transport_insecure_sms">Nesaugi SMS</string>
<string name="ConversationActivity_calls_not_supported">Skambučiai nepalaikomi</string>
<string name="ConversationActivity_group_members">Grupės nariai</string>
<string name="ConversationActivity_message_is_empty_exclamation">Žinutė, kurią bandote išsiųsti, yra tuščia!</string>
<string name="ConversationActivity_compose_message">Rašyti žinutę</string>
<string name="ConversationActivity_add_attachment">Pridėti priedą</string>
<string name="ConversationActivity_this_will_permanently_delete_all_messages_in_this_conversation">Tai visam laikui ištrins visas šiame pokalbyje esančias žinutes.</string>
<string name="ConversationActivity_delete_thread_question">Ištrinti pokalbį\?</string>
<string name="ConversationActivity_are_you_sure_that_you_want_to_abort_this_secure_session_question">Ar tikrai norite užbaigti šį saugųjį seansą\?</string>
<string name="ConversationActivity_abort_secure_session_confirmation">Užbaigti saugųjį seansą\?</string>
<string name="ConversationActivity_initiate_secure_session_with_s_question">Inicijuoti saugųjį seansą su %s\?</string>
<string name="ConversationActivity_initiate_secure_session_question">Inicijuoti saugųjį seansą\?</string>
<string name="ConversationItem_via_s">per %s</string>
<string name="ConversationItem_error_not_delivered">Nepristatyta</string>
<string name="ConversationItem_message_size_d_kb">Žinutės dydis: %d KB</string>
<string name="BlockedContactsActivity_blocked_contacts">Užblokuoti adresatai</string>
<string name="ApplicationPreferencesActivity_appearance_summary">Apipavidalinimas %1$s, Kalba %2$s</string>
<string name="ApplicationPreferencesActivity_mms">MMS</string>
<string name="ApplicationPreferencesActivity_sms">SMS</string>
<string name="ApplicationPreferencesActivity_disable">Išjungti</string>
<string name="ApplicationPreferencesActivity_delete">Ištrinti</string>
<string name="ApplicationPreferenceActivity_you_havent_set_a_passphrase_yet">Kol kas nesate nusistatę slaptafrazės!</string>
<string name="AbstractNotificationBuilder_new_message">Nauja žinutė</string>
<string name="please_wait">Palaukite…</string>
<string name="delete">Ištrinti</string>
<string name="no">Ne</string>
<string name="yes">Taip</string>
</resources>
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment