Commit 526b4354 authored by ovginkel's avatar ovginkel
Browse files

Updated af (Afrikaans) translation

Commit made via Stringlate
parent cfdf6017
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--
These strings are used as the Silence description on various distribution channels.
To translate these strings see the "Contributing Translations" portion of the README
-->
<resources>
<string name="Distribution_title">Stilte</string>
<string name="Distribution_tagline">Geïnkripteerde SMS/MMS boodskappe maklik gemaak!</string>
<string name="Distribution_description">Stilte is \'n SMS/MMS toepassing wat u in staat stel om u privaatheid beskerm terwyl u met vriende kommunikeer.</string>
<string name="Distribution_long_description">Stilte is \'n SMS/MMS toepassing wat u in staat stel om u privaatheid beskerm terwyl u met vriende kommunikeer. Met ingebruikneming van Stilte kan u SMS boodskappe en media versend met volledige privaatheid. Eienskappe: * Eenvoudig. Stilte werk soos enige ander SMS toepassing. Daar is geen inteken of nuwe diens waarby u of u vriende hoef aan te sluit nie. * Betroubaar. Stilte kommunikeer deur geïnkripteerde SMS boodskappe. Geen.eksterne bedieners of internetverbinding word vereis nie. * Privaat. Stilte verskaf end-tot-end enkripsie vir u boodskappe deur die deeglik ontwikkelde Signal enkripsie protokol. * Veilig. Alle boodskappe word op die toestel geïnkripteer, so selfs al raak die toestel verlore of word gesteel, bly boodskappe beskermd. * Oopbron. Stilte is Gratis en Oopbron wat enigiemand in staat stel om die sekuriteit daarvan te bevestig deur die kode te oudit. Dui asseblief enige goggas, frustrasies of eienskap navrae aan by: https://github.com/SilenceIM/Silence/issues Die bronkode is beskikbaar by: https://github.com/SilenceIM/Silence Meer besinderhede: https://silence.im Privaatheidsbeleid: https://silence.im/privacy</string>
</resources>
This diff is collapsed.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<!-- Play Icon -->
<string name="play_icon_upper_path_data">M 44 32 L 44 64 L 100 64 L 100 64 Z</string>
<string name="play_icon_bottom_path_data">M 44 96 L 44 64 L 100 64 L 100 64 Z</string>
<!-- Pause Icon -->
<string name="pause_icon_upper_path_data">M 32 40 L 32 56 L 96 56 L 96 40 Z</string>
<string name="pause_icon_bottom_path_data">M 32 88 L 32 72 L 96 72 L 96 88 Z</string>
<!-- Groups -->
<string name="play_icon_group_top">upperpart</string>
<string name="play_icon_group_bottom">bottompart</string>
<string name="play_icon_group_parts">parts</string>
<!-- Path Name -->
<string name="play_icon_top_path_name">upper</string>
<string name="play_icon_bottom_path_name">bottom</string>
</resources>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment