Commit 3a76bc7c authored by Moo's avatar Moo Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Lithuanian)

Currently translated at 71.7% (448 of 624 strings)

Translation: Silence/Silence-Android
Translate-URL: https://translate.silence.dev/projects/silence/silence-android/lt/
parent eb630177
......@@ -410,4 +410,64 @@
<string name="conversation_activity__window_description">Pokalbis su %1$s</string>
<string name="contact_selection_list_fragment__silence_needs_access_to_your_contacts_in_order_to_display_them">Norint rodyti jūsų adresatus, Silence reikia prieigos prie jų.</string>
<string name="contact_selection_recent_activity__no_recent_calls">Nėra paskiausių skambučių.</string>
<string name="reminder_header_delivery_reports_text">Pristatymo ataskaitos leidžia jums žinoti ar gavėjas gavo ir kada gavo jūsų žinutes. Kai kurie mobiliojo ryšio tinklai taiko papildomą mokestį.</string>
<string name="reminder_header_sms_import_text">Bakstelėkite norėdami kopijuoti telefono SMS žinutes į Silence šifruotą duomenų bazę.</string>
<string name="reminder_header_sms_import_title">Importuoti sistemos SMS\?</string>
<string name="reminder_header_sms_default_title">Naudoti kaip numatytąją SMS programėlę\?</string>
<string name="conversation_group_options__delivery">Pristatymas</string>
<string name="conversation_add_to_contacts__menu_add_to_contacts">Įtraukti į adresatus</string>
<string name="conversation_unmuted__mute_notifications">Išjungti pranešimus</string>
<string name="conversation_muted__unmute">Įjungti pranešimus</string>
<string name="conversation_secure_verified__menu_abort_secure_session">Užbaigti saugųjį seansą</string>
<string name="conversation_list_batch__menu_delete_selected">Ištrinti pažymėtus</string>
<string name="conversation_insecure__invite">Pakviesti</string>
<string name="conversation_callable__menu_call">Skambinti</string>
<string name="contact_selection_list__unknown_contact">Nauja žinutė, skirta…</string>
<string name="preferences__auto_retrieve">Automatinis gavimas</string>
<string name="preferences__automatically_retrieve_mms_messages">Automatiškai gauti MMS žinutes</string>
<string name="preferences__make_default_sms_app">Nustatyti kaip numatytąją SMS programėlę</string>
<string name="preferences__trim_all_conversations_now">Išvalyti visus pokalbius dabar</string>
<plurals name="hours_ago">
<item quantity="one">%d val.</item>
<item quantity="few">%d val.</item>
<item quantity="other">%d val.</item>
</plurals>
<string name="arrays__import_export">Importuoti / eksportuoti</string>
<string name="message_details_header__issues_need_your_attention">Kai kurios problemos reikalauja jūsų dėmesio.</string>
<string name="recipient_preferences__vibrate">Vibruoti</string>
<string name="recipient_preferences__disable_notifications_for_this_conversation">Išjungti šio pokalbio pranešimus</string>
<string name="media_overview_activity__no_media">Nėra medijos</string>
<string name="import_fragment__import_plaintext_backup">Importuoti grynojo teksto atsarginę kopiją</string>
<string name="import_fragment__import_the_database_from_the_default_system">Importuoti duomenų bazę iš sistemos numatytosios susirašinėjimų programėlės</string>
<string name="import_fragment__import_system_sms_database">Importuoti sistemos SMS duomenų bazę</string>
<string name="export_fragment__export_plaintext_backup">Eksportuoti grynojo teksto atsarginę kopiją</string>
<string name="log_submit_activity__log_fetch_failed">Nepavyko perskaityti žurnalo jūsų įrenginyje. Vietoj to, galite naudoti ADB, kad gautumėte derinimo žurnalą.</string>
<string name="MessageNotifier_mark_read">Žymėti kaip skaitytą</string>
<string name="MuteDialog_mute_notifications">Išjungti pranešimus</string>
<string name="MmsMessageRecord_bad_encrypted_mms_message">Blogai šifruota MMS žinutė</string>
<string name="MessageDisplayHelper_message_encrypted_for_non_existing_session">Žinutė šifruota seansui, kurio nėra</string>
<string name="MessageDisplayHelper_bad_encrypted_message">Blogai šifruota žinutė</string>
<string name="SmsMessageRecord_received_message_with_unknown_identity_key_tap_to_process">Gauta žinutė su nežinomos tapatybės raktu. Bakstelėkite norėdami apdoroti ir parodyti.</string>
<string name="PassphrasePromptActivity_invalid_passphrase_exclamation">Neteisinga slaptafrazė!</string>
<string name="MmsDownloader_error_connecting_to_mms_provider">Klaida jungiantis prie MMS teikėjo</string>
<string name="ImportFragment_no_plaintext_backup_found">Nerasta jokios grynojo teksto atsarginės kopijos!</string>
<string name="ImportFragment_import_plaintext_backup_elipse">Importuojama grynojo teksto atsarginė kopija…</string>
<string name="ImportFragment_import_system_sms_database">Importuoti sistemos SMS duomenų bazę\?</string>
<string name="WelcomeActivity_you_need_to_grant_some_permissions_to_silence_in_order_to_continue_to_use_it">Norėdami ir toliau naudoti Silence, turite suteikti tam tikrus leidimus. Bakstelėkite norėdami tęsti.</string>
<string name="WelcomeActivity_you_need_to_grant_some_permissions_to_silence">Turite suteikti Silence tam tikrus leidimus.</string>
<string name="DualSimUtil__a_new_key_has_been_generated_for_that_new_sim_card">Tai SIM kortelei buvo sugeneruotas naujas raktas.</string>
<string name="DualSimUtil__a_new_key_has_been_generated">Buvo sugeneruotas naujas raktas.</string>
<string name="ConversationActivity_mms_not_supported_message">Ši žinutė negali būti išsiųsta, nes ryšio operatorius nepalaiko MMS.</string>
<string name="ConversationActivity_cant_open_link">Nepavyksta rasti programėlės, kuri galėtų atverti šią nuorodą.</string>
<string name="ConversationActivity_this_device_does_not_appear_to_support_dial_actions">Atrodo, kad šis įrenginys nepalaiko numerio rinkimo veiksmų.</string>
<string name="ConversationActivity_sorry_the_selected_audio_exceeds_message_size_restrictions">Atleiskite, garso įrašas viršija žinutės dydžio apribojimus (%1$skB).</string>
<string name="ConversationActivity_sorry_the_selected_video_exceeds_message_size_restrictions">Atleiskite, vaizdo įrašas viršija žinutės dydžio apribojimus (%1$skB).</string>
<string name="ConversationActivity_the_gif_you_selected_was_too_big">Jūsų pasirinktas GIF paveikslas buvo per didelis!</string>
<string name="ConversationItem_xmpp_address_update_silence">XMPP adresas. Atnaujinkite Silence norėdami įjungti šią ypatybę.</string>
<string name="ConversationItem_unable_to_open_media">Nepavyksta rasti programėlės, kuri galėtų atverti šią mediją.</string>
<string name="ConversationItem_expires_s">Baigia galioti: %s</string>
<string name="AttachmentTypeSelectorAdapter_audio">Garso įrašas</string>
<string name="AttachmentTypeSelectorAdapter_video">Vaizdo įrašas</string>
<string name="AttachmentTypeSelectorAdapter_picture">Paveikslas</string>
<string name="AttachmentTypeSelectorAdapter_camera">Kamera</string>
</resources>
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment