Commit 394eb521 authored by verdulo's avatar verdulo Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Polish)

Currently translated at 100.0% (623 of 623 strings)

Translation: Silence/Silence-Android
Translate-URL: https://translate.silence.dev/projects/silence/silence-android/pl/
parent d03c7ff0
Pipeline #191 passed with stages
in 8 minutes and 32 seconds
......@@ -839,4 +839,10 @@ Otrzymano wiadomość wymiany klucz dla niepoprawnej wersji protokołu.</string>
<string name="ConfirmIdentityDialog_the_signature_on_this_key_exchange_is_different">Klucz tożsamości dla kontaktu %1$s został zmieniony. To może oznaczać, że ktoś próbuje przechwycić waszą rozmowę, albo po prostu %2$s zainstalował(a) ponownie program Silence i teraz ma nowy klucz tożsamości.</string>
<string name="NotificationMmsMessageRecord_error_downloading_mms_message">Błąd pobierania wiadomości MMS, stuknij, aby powtórzyć</string>
<string name="NotificationMmsMessageRecord_downloading_mms_message">Pobieranie wiadomości MMS</string>
<string name="media_preview_activity__media_content_description">Podgląd pliku</string>
<string name="media_preview__all_media_title">Wszystkie multimedia</string>
<string name="conversation__menu_view_all_media">Wszystkie multimedia</string>
<string name="AndroidManifest__all_media_named">Wszystkie multimedia z %1$s</string>
<string name="AndroidManifest__all_media">Wszystkie multimedia</string>
<string name="media_overview_activity__no_media">Brak multimediów</string>
</resources>
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment